ČJ – Otázky k testu | Baroko

 1. Datuj evropské baroko
  Od poloviny 16. do poloviny 18. století
 2. Na jaké dva tábory se v dané době rozdělila Evropa?
  Katolíci X Protestanti
 3. Čím vyvrcholily střety obou těchto táborů? Datuj tuto historickou událost.
  Třicetiletá válka | 1618 – 1648
 4. Krátce vysvětli následující pojmy a jména:
  baroko –
  pérola barroca – nepravidelná perla
  kupole –
  znak barokních staveb
  Vivaldi –
  skladatel
  Bach –
  skladatel
  Handel –
  skladatel
  Rubens –
  malíř
  Rembrandt –
  malíř
  varhanní skladba – 
 5. Jmenuj barokní literární žánry:
  duchovní literatury –
  kázání, traktáty, legendy, duchovní skladby, duchovní eposy
  světské literatury –
  eposy, alegorie, reflexní lyrika
 6. Marinismus – italská světská barokní literatura
  Gongorismus –
  španělská obdoba marinismu
 7. Jezuité
  Tovaryšstvo Ježíšovo, katolíci, cenzura -> pálili nekatolické knihy, vzdělání – kláštery, školy
 8. Bartolomějská noc -kdy, kde, kdo proti sobě.
  24. 8. 1572 | Paříž, postupně celá Francie | katolíci X protestanti
 9. Inkvizice.
  Nástroj moci katolické církve, odhadování kacířství
 10. Kdo vytvořil křesťanskou obdobu antického eposu?
  Torquato Tasso
 11. Calderón de la Barca: jeho dvě nejznámější díla a jejich hl. myšlenky. Se kterým díly jiného španělského dramatika zpracoval podobné téma?
  Život je sen – základní otázky lidské existence, smysl života, svoboda člověka
  Soudce zalamejský – inspirace dílem Fuente Ovejuna (Ovčí pramen)
 12. Kdo psal ve Španělsku milostné básně o Bohu?
  Terezie z Ávily
 13. Autor duchovního eposu Ztracený ráj? Prostřednictvím jakého obrazného pojmenování zobrazuje anglickou revoluci?
  John Milton | Alegorie – náboženská tematika
 14. Německý autor částečně autobiografického románu s dějem na pozadí třicetileté války?
  Christoffel von Grimmelshausen
 15. Datuj české baroko
  Polovina 17. až polovina 18. století
 16. Vysvětli pojmy:
  Bílá hora –
  1620, katolíci vyhrávají, rekatolizují
  rekatolizace – 
  znovuobracení nekatolíků na katolickou víru
  Habsburkové – 
  Rod ze Španělska, na český trůn 1526, katolíci. Sídlo Vídeň -> němčina
  poprava českých pánů – 
  Na Staroměstském náměstí, 21. 6. 1621. Popraveni kvůli bitvě na Bílé hoře, např. K. Harant
  odchod do exilu –
  odchod do ciziny kvůli víře
  absolutismus –
  ústřední postavení panovníka, vládne sám
  jezuité –
  viz otázka č. 7
  rokoko –
  umělecký sloh, vývoj baroka
  klášter –
  centrum vzdělanosti, příbytek pro duchovní
  freska –
  nástěnná malba na vlhké omítce
  štuková výzdoba –
  svrchní vrstva omítky, reliéfy
  selské baroko –
  barokní architektura na vesnici (např. Holašovice)
 17. Zařaď jména ke správnému umění:
  Dienzenhofer –
  architektura
  Santini –
  architektura
  Karel Škréta –
  malířství
  Matyáš Braun –
  sochařství
  Adam Michna z Otradovic –
  hudba
  Josef Mysliveček –
  hudba
 18. Jakými jazyky byla psána domácí literatura (vznikající v Čechách) a jaké žánry vznikaly?
  Čeština, latina, němčina | duchovní písně, soubory kázání
 19. Jakými jazyky byla psána exilová literatura?
  Čeština, latina
 20. S jakými žánry a kterou vrstvou obyvatelstva bylo spjato užívání českého jazyka?
  Kramářské písně, písmácké paměti, pohádky, pověsti, písně
 21. Popiš základní rysy působení Tovaryšstva Ježíšova v českých zemích
  viz. otázka 7
 22. Kdo byli puristé/brusiči? Oč usilovali, jak pochodili?
  Snažili se očistit češtinu od cizích slov, hlavně germanismů. Moc nepochodili
 23. J. A. Komenský – Den učitelů, Učitel národů, díla podle zaměření (od každého znát alespoň dvě- např. díla filozofická- Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft…), jakými jazyky psal, které rozsáhlé dílo v rukopisné podobě shořelo, kde zemřel, kde má v cizině a u nás muzeum?
  Den učitelů:
  28. 3. (výročí narození JAK)
  Filozofická díla: Labyrint světa a ráj srdce, Kšaft
  Vševědná díla:
  Pedagogická díla: Velká diktatura, Brána jazyků otevřena
  Jazyková díla: Orbis Pictus, Grammatica latina
  Psal česky a latinsky, shořel velký česko-latinský slovník Poklad jazyka českého
  Zemřel v Amsterdamu, muzea v Uherském Brodě, Naardenu
 24. Velká didaktika – Komenského členění jednotlivých stupňů výchovy (do 6 let doma…)
  Obecná škola – od 6 do 12 let (česky)
  Střední škola – do 18 let (latinsky)
  Univerzita (teologie, práva, medicína) – do 24 let (latinsky)
 25. Jaké jsou zásady učení, které Komenský uváděl do praxe? (až 9 jich můžeš vyjmenovat)
  Učit se musí od mládí
  Povinná školní docházka
  Názorné vyučování
  Přiměřenost látky k věku
  Vše převádět do praxe
  Vyučovat od jednoduššího ke složitějšímu
  Nutnost stálého opakování
  Žák má být současně učitelem
  Vyučování má být zábavné
 26. Vysvětli pojem Kšaft a za jakým účelem toto dílo Komenský napsal.
  Závěť, umírající jednota bratrská
 27. Labyrint světa a ráj srdce – stručně obsah, hl. myšlenka, alegorie, nějaký příklad úryvku (vzpomeň si např. na ,,váhy“)
  Svět jako město, brána života, ulička dětství, brána rozchodu
 28. Bohuslav Balbín a jeho Obrana jazyka
  – zpracoval životopisy českých světců
  Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého
  – napsáno latinsky a objevilo se až v 19. století
 29. Adam Michna z Otradovic – vzpomeň na hudební ukázku.
  Chtíc aby spal
 30. Co jsme si říkali o lidových písních a říkadlech z doby českého baroka?
  Známé dodnes, anonymní autor
 31. Bedřich Bridel
  – žije v 17. století
  – píše česky i latinsky
  – jezuita
  Co bůh? Člověk?
  – duchovní báseň
  – spousta metafor
  – člověk je oproti bohu nic
  Sbírka vánočních koled Jesličky
  – Narodil se Kristus pán
  – Veselé vánoční hody
 32. Kramářská píseň
  Přenášela drby, hlavně pak mordy (špatné údálosti), doprovázená obrázky